تبلیغات
سایت جامع بهائیت - هویدا و فراماسونری

تبلیغات

کد تبلیغ در اینجا

هویدا و فراماسونری

نویسنده : amin    |   تاریخ : 1396/04/17 11:46

فراماسونری در دولت هویدا

 

     هویدا در طول دوران نخست وزیری اش توجهی ویژه به بهائیان مبذول می داشت و برای آن ها امتیازات ویژه قایل می شد. از رهگذر این توجه و امتیازات بود که بهائیان در دوره نخست وزیری هویدا به سرعت رشد کردند و در عرصه های مختلف، بویژه اقتصادی به توفیقاتی نایل آمدند.

     بهائیگری: یکی از ادعاهای فرقه بهائیت این است که می گوید بهائیت دخالتی در امور سیاسی ندارد، در جلسات و محافل و اجتماعات بهائیان هیچ صحبتی از سیاست نمی شود و بطور کلی...اعضای این تشکیلات از دخالت در امور سیاسی ممنوع اند و در منطقه ای که سکونت دارند باید از حکومت آن پیروی و اطاعت کنند.

فراماسونری در دولت هویدا

      اما واقعیت غیر از این است و از آن روزی که علی محمد باب اعدام شد و ناصرالدین شاه قاجار هدف سوء قصد قرار گرفت بهائیان، به سیاست گرایش پیدا کرده و تا به امروز بهائیان ایران هم در امور سیاسی دخالت کردند و هم در جریان های سیاسی بین المللی راه پیدا کردند. بهائیان در ایران از ابتدای قرن حاضر مشاغل مهم دولتی و حتی مقامات عالی رتبه را در دست خود گرفتند و در تمام امور مملکتی دخالت و نفوذ داشتند.

     اولین تاثیر محسوس حضور بهائیان در مشاغل بالای کشور، افزایش روند استخدام بهائیان در وزارت خانه ها و سازمان های دولتی بود که در اواخر نخست وزیری هویدا در تعرفه های خدمتی علناً، وابستگی خود را به فرقه بهائی اعلام و ابراز می داشتند. همچنین در ارتش ارفاق هایی نسبت به افسران و دانشجویان و سربازان وظیفه بهایی می شد و در اولین ماه های بهار و تابستان 1344 دستور داده شده کلیه افسران و دانشجویان و سربازان بهایی برای شرکت در جشن های مذهبی خود 48 ساعت به مرخصی بروند. 1

     هویدا در طول دوران نخست وزیری اش توجهی ویژه به بهائیان مبذول می داشت و برای آن ها امتیازات ویژه قایل می شد. از رهگذر این توجه و امتیازات بود که بهائیان در دوره نخست وزیری هویدا به سرعت رشد کردند و در عرصه های مختلف، بویژه اقتصادی به توفیقاتی نایل آمدند. خسرو معتضد در این باره می گوید: «تنها دو سال پس از نخست وزیری هویدا که «خانم گ ـ آـ ص» از آشنایان نویسنده، به من گفته است که او (هویدا) می گفت اصلاً بهایی نبوده و لائیک است و تعصبی در بهائیگری ندارد، تعداد انجمن ها و لجنه های بهایی در ایران به صورت حیرت انگیزی افزایش یافت. عده زیادی از بهائیان که ابتدا ادعا می کردند مسلمانند ولی بعدها در پرسش نامه های استخدامی آشکارا می نوشتند بهایی هستند. در دانشگاه ها، وزات خانه ها، سازمان های دولتی و ارتش به مقامات مهم منصوب شدند... در دوران نخست وزیری هویدا، پیروان فرقه بهایی قدرت و نفوذ زیادی به دست آوردند. بهائیان این قدرت و نفوذ را نه فقط برای کسب ثروت و قدرت شخصی بلکه بر حسب خیال پردازی ها و آمال و آرمان های مفروض خویش، به منظور تبدیل و تغییر تدریجی در باورهای و برداشت های عقیدتی و ذهنی مردم ایران و اشاعه کیش بهایی یا دست کم رسمی ساختن آن به مثابه یکی از ادیان الهی به کار می بردند.»2

     در مورد وابستگی هویدا به فراماسونری و شرکت وی در جلسات لژهای گوناگون، اسناد متعددی در دست می باشد که مؤید حضور وی در لژ مولوی، لژ تهران، لژ لایت، لژ بزرگ ایران، لژ کورش و لژ فروغی می باشد.

     هویدا بهائیان را به مشاغل کلیدی می گماشت حتی چند وزیر کابینه او همچون سپهبد صنیعی وزیر جنگ، فرخ رو پارسای وزیر آموزش و پرورش، منوچهر شاهقلی وزیر بهداری، منصور روحانی وزیر آب و برق، منوچهر تسلیمی وزیر بازرگانی بهایی بودند. هویدا در مدت حکومت خود با به کار بستن تصمیمات کادر رهبری کمیته، نفوذ بهائیان را در همه سطوح سیاسی ـ اقتصادی و نظامی به حد کامل گسترش داد تا بدان حد وقتی رئیس دانشگاه تهران خواست با احضار دکتر احسان الله یارشاطر، استاد بهائی الاصل فرهنگ و تاریخ ایران در آمریکا، جلو کارهای مخربانه و ضد ملی و مذهبی او را بگیرد، مورد غضب هویدا قرار گرفت و از ریاست دانشگاه تهران برکنار شد.

      حمایت های هویدا از بهائیان تا آن حد وسعت یافت که تقدیر و سپاسگزاری از او در دستور کار محفل های بهایی قرار گرفت و در بسیاری از گزارش هایی که ساواک از محفل های بهائیان تهیه کرده است، اسنادی از این تقدیر و تشکر از هویدا دیده می شود. به نمونه ای از این گزارش ها نگاه کنیم:

       «جلسه مورخ 7/3/1347 کمیسیون نشر نفحات الله در منزل اسدالله قدسیان زاده تشکیل گردید. در این جلسه عباس اقدسی که سخنران کمیسیون بود، از آقایان اسدالله علم وزیر دربار و امیرعباس هویدا به عنوان بهایی و بهایی زاده به خاطر الطافشان نسبت به بهائیت تقدیر و تشکر به عمل آورد. در این جلسه همچنین مطرح شد که پیشرفت ما بهائیان در این است که در هر اداره ایران و تمام وزارتخانه ها یک جاسوس داریم و هفته ای یکبار که طرح های تهیه شده به وسیله دولت به عرض شاهنشاه آریامهر می رسد، گزارشاتی نیز در زمینه طرح به محفل های روحانی بهائی می رسد.»3

 

بهائیگری و فراماسونری در دولت هویدا

 به طور کلی بهائیان ایران، پیشرفت و موفقیت های خود در دهه آخر سلطنت محمدرضا پهلوی را نتیجه خدمات و پشتیبانی هویدا می دانستند. در یکی دیگر از گزارش های ساواک در سال 1357 به این نکته اشاره شده است: «... آقای امیرعباس هویدا به پشتیبانی بیت العدل اعظم مدت سیزده سال بر ایران حکومت کرده و جامعه بهائیت به پیشرفت های قابل توجهی رسید و افراد متنفذ بهایی پست های مهمی را در ایران اشغال کردند و پول های مملکت را به خارج فرستادند.»4

     فراماسونری: هویدا یک فراماسون بود و در دوره صدارت او، ایران به عرصه تاخت و تاز لژهای مختلف فراماسونری تبدیل شد. امیرعباس هویدا به احتمال قریب به یقین در همان سال های 1335- 1330 که در سازمان ملل در ژنو مستقر بود به جرگه فراماسونری پیوست و در بازگشت به ایران از حمایت نیرومند داخلی و خارجی برخوردار شد. حامیان هویدا که در واقع پشتیبان وی در عرصه سیاست ایران شدند، یعنی رجبعلی منصور و عبدالله انتظام، هر دو از ارکان فراماسونری ایران بودند.5

      در مورد وابستگی هویدا به فراماسونری و شرکت وی در جلسات لژهای گوناگون، اسناد متعددی در دست می باشد که مؤید حضور وی در لژ مولوی، لژ تهران، لژ لایت، لژ بزرگ ایران، لژ کورش و لژ فروغی می باشد6 اما به گونه ای که خود هویدا اظهار می دارد، وی از شرکت در این جلسات حتی الامکان خودداری می کرده است و این عدم حضور به منزله مبرّا بودن وی از عضویت در تشکیلات فراماسونری نیست، بلکه وی در نظر داشته تا از خود یک چهره محبوب و مردمی بسازد و مورد نفرت و انزجار عموم ملت قرار نگیرد.

    با وجود چهره امیر عباس هویدا به عنوان یکی از استادان بزرگ «لژ بزرگ ایران»، حضور فعال دیگر فراماسون ها در دستگاه حکومتی وی دور از انتظار نبود.

      حمایت های هویدا از بهائیان تا آن حد وسعت یافت که تقدیر و سپاسگزاری از او در دستور کار محفل های بهایی قرار گرفت.

     در چند گزارش ساواک به این مسئله اشاره شده است. در یک گزارش که تاریخ مرداد ماه 1348 را بر پیشانی خود دارد، چنین می خوانیم: «احتراماً با توجه به ترمیم کابینه آقای امیرعباس هویدا، ذیلاً اسامی وزراء عضو تشکیلات فراماسونری جهت استحضار از عرض می گذرد: آقای امیرعباس هویدا نخست وزیر، ناصر یگانه وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر، جواد منصور وزیر اطلاعات، حسن زاهدی وزیر کشور، منوچهر پرتو وزیر دادگستری، مجید رهنما وزیر علوم و تعلیمات عالیه، فتح الله ستوده وزیر پست و تلگراف و تلفن، مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ و هنر، ایرج وحیدی وزیر کشاورزی.»7

 

      اداره کل سوم ساواک در تاریخ 8/2/1352 نیز اسامی وزرای فراماسون هویدا را گزارش کرده است؛ در این گزارش افزون بر اسامی بالا افرادی چون محمود قوام صدری وزیر مشاور، نصیر عصار معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان اوقاف و هوشنگ انصاری وزیر اقتصاد ذکر شده است.8

پی نوشت

1- خسرو معتضد، هویدا سیاستمدار پیپ، عصا، گل ارکیده، جلد دوم، تهران: زرین، 1378ص633.

2- همان، صص672- 671.

3- حسین میر، تشکیلات فراماسونری در ایران، تهران: علمی، 1371، ص210.

4- همان.

5- محمد اختریان، نقش امیرعباس هویدا در تحولات سیاسی اجتماعی ایران، تهران: علمی، 1375،ص161.

6- موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج دوم: جستارهایی از تاریخ معاصر ایران، چ دوازدهم، تهران: اطلاعات، 1379،ص392.

7- همان، ص394.

8- همان.


برچسب ها:هویدا, فراماسونری, بهائیت, عصر پهلوی, هویدا و فراماسونری, محمدرضا پهلوی, هویدای بهائی,

  |   دیدگاه ها ()

1398/08/7 09:17
Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis.
It's always exciting to read through articles from
other authors and use something from their
sites.
1398/07/30 18:42
Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this post and also the rest
of the website is very good.
1398/07/17 12:36
First off I want to say terrific blog! I had a quick question which I'd like to ask if you do not mind.
I was interested to know how you center yourself and clear your head prior
to writing. I have had trouble clearing my thoughts in getting my ideas out there.
I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes
tend to be wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips?
Appreciate it!
1398/06/16 12:09
Whats up are using Wordpress for your blog platform?

I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you require any html coding knowledge to make
your own blog? Any help would be really appreciated!
1398/06/13 18:39
It's remarkable to pay a visit this site and reading
the views of all friends about this article, while I am
also keen of getting familiarity.
1398/06/12 12:19
Good day I am so thrilled I found your blog, I really found you by error,
while I was looking on Bing for something else, Nonetheless I am here now and would
just like to say thanks a lot for a remarkable post and a all
round entertaining blog (I also love the theme/design),
I don’t have time to go through it all at the minute but
I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the superb b.
1398/05/4 02:29
I know this web site provides quality depending articles and
extra material, is there any other site which provides these kinds of data in quality?
1398/05/1 19:16
Greetings from Ohio! I'm bored to tears at work so I decided to check out
your site on my iphone during lunch break. I really like the info you provide here and can't
wait to take a look when I get home. I'm amazed at how
quick your blog loaded on my cell phone .. I'm not even using WIFI, just 3G ..

Anyhow, awesome site!
1398/04/29 20:01
If you are going for most excellent contents like me, only pay a quick visit this web
site every day because it offers quality contents, thanks
1398/04/18 10:16
An outstanding share! I've just forwarded this onto a coworker who was doing a little research on this.
And he actually bought me lunch simply because I discovered it for him...
lol. So let me reword this.... Thanks for the meal!!
But yeah, thanks for spending time to talk about this topic here on your website.
1398/04/1 08:28
Thank you for any other informative blog.
The place else could I get that kind of info written in such
an ideal method? I have a undertaking that I am just now operating on, and I have been on the look out for such
information.
1398/03/22 17:32
Awesome! Its actually remarkable piece of writing, I have got
much clear idea on the topic of from this post.
1398/03/22 05:18
I'm really enjoying the design and layout of your blog. It's a very
easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit
more often. Did you hire out a developer to create your theme?
Exceptional work!
1398/03/20 11:38

Thanks for some other excellent post. Where else may anyone get that kind of information in such a perfect means of writing? I have a presentation next week, and I am at the look for such info.
1398/03/14 09:21
Peculiar article, totally what I wanted to find.
1398/03/10 07:30
My brother suggested I might like this web site.
He was entirely right. This post truly made my day.
You can not imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!
1398/02/27 04:46
I used to be recommended this website by means of my cousin. I am not certain whether or not this post is written by means of
him as nobody else know such exact approximately my trouble.
You are wonderful! Thank you!
1398/02/23 02:37
Everything is very open with a really clear explanation of the challenges.
It was really informative. Your site is very helpful.
Thank you for sharing!
1398/02/21 17:24
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make
your point. You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be
giving us something enlightening to read?
1398/02/16 02:41
Heya this is kind of of off topic but I was
wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have
to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get guidance from someone with experience.
Any help would be greatly appreciated!
1398/02/12 13:21
Fine way of describing, and good piece of writing to obtain information concerning my presentation subject matter, which i am going to present in college.
1396/04/31 05:02
Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment
didn't show up. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyways, just wanted to
say great blog!
1396/04/18 15:05
مزون عروس لباس هندی
مطلب هم عالی بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

جستجو در عناوین مطالب

تبلیغات

کد تبلیغ در اینجا

نظرسنجی

سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

آمار سایت

  • کل بازدید:
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

امکانات


TOOLS SALAVAT

logo-samandehi

نماد اعتماد درگاه Pay.ir