تبلیغات

کد تبلیغ در اینجا

علت نفوذ و گسترش شدید بهائیان در رژیم پهلوى چه بود؟(1)

نویسنده : فرید    |   تاریخ : 1394/10/21 01:07


پیوند عمیق و همكارى بهائیت با رژیم پهلوى سابقه اى حتى بیش از عمر سلطنت پهلوى دارد؛ كارشكنى و فشار روشنفكران غرب زده از جمله پیروان بابیت و بهائیت منجر به انحراف و شكست انقلاب مشروطه گردید.[149] در نتیجه استبداد جدیدى به وجود آمد كه رضاخان میرپنج مجرى آن بود. و بدین گونه فرقه بابیه و بهائیه یكى دیگر از كاركردهاى خویش را در جهت ایجاد تفرقه و زمینه سازى براى سلطه بیگانگان به نمایش مى گذارد.[150]


                                                                               

كودتاى انگلیسى 1299 :

بر اساس اسناد و مدارك معتبر تاریخى، محفل بهائیت در ایران، مدت ها پیش از كودتاى «انگلیسى» 1299، توسط حبیب اللّه  عین الملك - پدر هویدا - رضاخان را شناسایى و به سرجاسوس بریتانیا در ایران - سر اردشیر ریپورتر یا اردشیر جى - براى انجام كودتا معرفى كرد. در این كودتا خاندان ساموئل - نخستین كمیسر عالى فلسطین و دوست نزدیك عباس افندى - نقش جدّى داشتند.[151] عوامل دیگرى نیز از بهائیان با كودتاچیان همكارى داشتند كه پس از پیروزى كودتا حتى به كابینه سیدضیاء راه یافتند.[152] پاره اى گزارش ها حاكى است كه رضاخان نیز متقابلاً در تعهداتش به انگلیسى ها وعده هایى درباره میدان دادن به این فرقه در ایران، داده بود.[153]

رضا شاه پهلوى :

پس از پیدایش رضاخان در عرصه سیاسى و اجتماعى ایران، سیاست هاى او در زمینه اسلام ستیزى و مقابله با روحانیت شیعه، مطابق خواست و اهداف بهائیان بود. رضا شاه به دلیل حقارت و دشمنى اش نسبت به اسلام و ساختار مذهبى جامعه ایران «كسانى را در مناصب مهم دولتى مى گماشت كه مانند خود او بیگانه یا معارض با این بافت بودند. بدین سان افراد وابسته به گروه هاى دینى خاص به ویژه بابى ها و بهائى ها» را در اداره دیوان سالارى منصوب كرد كه به زودى به «قدرت برتر سیاسى و اقتصادى ایران» تبدیل شدند.[154] بهائیان در سازمان هاى جدید دولتى مانند ارتش، راه آهن، اداره دخانیات، اداره ثبت و آموزش و پرورش نفوذ كرده، بسیارى از مناصب مهم را در دست داشتند.

اساساً رضاخان نسبت به بهائیان بسیار خوش بین بود؛ چنان كه ارتشبد «حسین فردوست» كه از مهره هاى مهم رژیم شاه و دربار محسوب مى شد و در مناصب حساسى چون معاونت ساواك، ریاست دفتر اطلاعات ویژه شاه و ریاست دفتر بازرسى شاه خدمت مى كرد، درباره تعامل تشكیلات بهائیان با حكومت رضا شاه مى گوید: «... اصولاً رضاخان نیز با بهائیت روابط حسنه داشت، تا حدى كه اسداللّه  صنیعى را كه یك بهائى طراز اول بود، آجودان مخصوص محمدرضا [ولیعهد] كرد. صنیعى بعدها بسیار متنفذ شد و در زمان علم و حسنعلى منصور و به خصوص هویدا به وزارت فرهنگ و وزارت خواربار رسید».[155]

صنیعى آن قدر در بهائیت سر سپرده بود كه فردوست در خاطرات خود مى نویسد: «روزى از سپهبد صنیعى پرسیدم كه چگونه شما شغل سیاسى را پذیرفته اید؟ پاسخ داد: از عكا سؤال شده و اجازه داده اند كه در موارد استثنایى و مهم این نوع مشاغل پذیرفته شود».[156]

از دیگر بهائیان دوره رضاخان باید از عبدالحسین نعیمى یاد كرد. وى پسر میرزا محمد نعیم شاعر معروف بهائى بود. میرزا محمد نعیم كه پس از مهاجرت به تهران به استخدام سفارت انگلیس درآمده بود، پسرش عبدالحسین را هم در این سفارتخانه به كار گماشت. نقش مخربى كه عبدالحسین نعیمى در نهضت جنگل و در میان یاران میرزا كوچك خان ایفا كرد، بر اساس مأموریت محوله از سوى سفارت انگلیس بود[157].

در این دوران نه تنها مقابله تاریخى بهائیان با دولت از بین مى رود؛ بلكه اعضاى این فرقه ضاله پس از سال ها فعالیت نیمه پنهان از آزادى عمل فراوانى برخوردار مى شوند و با همكارى دولت و حمایت قدرت هاى استعمارى به ویژه دولت انگلستان و براساس یك برنامه از پیش تدوین شده تهاجم ویژه اى را علیه مبانى سنتى و اعتقادى ملت مسلمان ایران تخریب فرهنگى این مرز و بوم آغاز مى نمایند. و با همكارى دولت پهلوى به مقابله با دین مبین اسلام مى پردازند. این مقابله تا حد كشف حجاب كه از احكام ضرورى اسلام بود و ممنوعیت مظاهر و فعالیت هاى مذهبى پیش رفت. از این رو رضاخان و عاملان دیگر غرب در ایران براى كوبیدن اسلام خصوصاً مكتب حیات بخش تشیع، به ترویج كنندگان مرام بهائى گرى میدان دادند، و در چنین شرایطى است كه فرقه بهائیت در دوران پهلوى به عنوان یكى از شاخه هاى بسیار مؤثر و با نفوذ در تشكیلات سیاسى دولت و به تبع آن ساختارهاى فرهنگى و اقتصادى كشور و در پناه دولت، خود را حفظ كرده، بر پیروان خود مى افزاید و ایران به پناهگاه امنى براى بهائیان تبدیل گردد.[158]

محمدرضا پهلوى :

نفوذ بهائیان در دولت اگر چه در دوره حكومت رضاخان آغاز شد، اما در حكومت پهلوى دوم به اوج خود رسید؛ در این دوران به علت مساعد شدن شرایط حضور بهائیان در صحنه هاى اجتماعى و بخصوص سیاسى، شاهد حضور گسترده و فعال آنان در مناصب كلیدى هستیم. در واقع این دوران را باید یكى از مناسب ترین و مساعدترین ادوار براى رشد و گسترش سریع و شتاب آلود «بهائیت» در ایران نامید، به گونه اى كه در هیچ زمان دیگرى، این فرقه ضاله نتوانست همچون این دوره به طور آزاد در عرصه ها و صحنه هاى مختلف حاكمیت سیاسى، فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى، نظامى و قضایى این كشور به تاخت و تاز بپردازد و با سیطره بر همه امور ایران، از تمام امكانات و ابزارهاى حكومت براى تحقق اهداف خود بهره بردارى نماید.

ساختار سیاسى :

اسناد تاریخى و اعترافات عناصر وابسته به رژیم پهلوى، بیان كننده این واقعیت تلخ و انكارناپذیر است كه عناصر اصلى فرقه مخوف بهائیت، با ارتباط با بیگانگان در مسیر تحقق سیاست هاى شیطانى سازمان هاى جاسوسى اینتلجنت سرویس، موساد و سیا، در تمام تار و پود نظام سیاسى و حكومتى ایران رخنه كرده بودند و برنامه ها و اهداف و مقاصد اربابان خارجى قدرت هاى استعمارى را به مرحله عمل درمى آوردند و در كنار منافع فراوانى كه از این راه به دست آوردند، به نشر و ترویج بهائیت مى پرداختند. آنان همه قواى خود را براى اجراى نقشه نابودى اندیشه هاى ملى و مذهبى در ایران به كار گرفته و براى این منظور مجریان خود را انتخاب مى كردند تا در بلندمدت آرمان هاى ملى و سنت دینى را تخریب كنند. از این رو به تدریج درصدد تسخیر پست هاى حساس و كلیدى كشور برآمدند.[159]

با روى كارآمدن «حسنعلى منصور» براى نخستین بار پاى بهائیان به كابینه وزیران ایران باز گردید. اما پیوند بهائیت با رژیم پهلوى، خصوصاً در سال پس از كودتاى آمریكائى 28مرداد 1332، به اوج خود رسید و در دو دهه آخر سلطنت وى، آنان به بالاترین مقامات سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و نظامى ایران دست یافتند.

سپهبد عبدالكریم ایادى، عنصر مشهور بهائى، در مقام پزشك مخصوص شاه و رئیس بهدارى ارتش نفوذى تام در دربار پهلوى یافت و پست مهم نخست وزیرى نیز به مدت نزدیك به 14 سال در اختیار عباس هویدا (فرزند همان عین الملك) قرار گرفت. تنها در كابینه هویدا نه وزیر بهائى حضور دارند. هویدا در مدت حكومت خود با به كاربستن تصمیمات كادر رهبرى كمیته، نفوذ بهائیان را در همه سطوح سیاسى، اقتصادى و نظامى به حد كامل گسترش داد[160].

افزون بر این دو، مى توان فهرستى طولانى از مقامات مهم سیاسى و نظامى و امنیتى رژیم در نیمه دوم سلطنت محمدرضا ارائه داد كه توسط اعضاى این فرقه اشغال شده است. همچون: منصور روحانى (وزیر آب و برق و نیز كشاورزى)، عباس آرام (وزیر خارجه)، سپهبد اسد صنیعى (آجودان مخصوص محمدرضا در زمان ولیعهدى و وزیر جنگ و نیز وزیر تولیدات كشاورزى و مواد مصرفى در زمان سلطنت وى)، غلامرضا كیان پور (وزیر دادگسترى)، منوچهر تسلیمى (وزیر بازرگانى و اطلاعات)، دكتر منوچهر شاهقلى پسر سرهنگ شاهقلى موذن بهائى ها (وزیر بهدارى و علوم)، هوشنگ نهاوندى (وزیر علوم، رئیس دانشگاه تهران و شیراز، رئیس دفتر فرح و یكى از اركان حزب شه ساخته رستاخیز)، فرخ رو پارساى (وزیر آموزش و پرورش)، سپهبد پرویز خسروانى (فرمانده ژاندارمرى ناحیه مركز در جریان كشتار 15 خرداد 42، آجودان فرح، معاون نخست وزیر و رئیس سازمان تربیت بدنى و مدیر عامل باشگاه تاج بعد از بازنشستگى)، دكتر شاپور راسخ (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، پرویز ثابتى (معاون سازمان امنیت و «مقام امنیتى» مشهور)، ارتشبد جعفر شفقت (رئیس ستاد ارتش)، سپهبد على محمد خادمى (رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل هواپیمایى ملى ایران «هما») و در رده هاى پایین تر: مهتدى، از بهائیان كاشان (عضو دفتر مخصوص فرح پهلوى)، ایرج آهى (رئیس دفتر شهرام سپهرى نیا پسر اشرف)، نویدى (معاون دكتر اقبال رئیس شركت نفت)، ایرج وحیدى، (معاون شهرسازى و مسكن)، منوچهر وحیدى برادر وى (معاون شهرسازى و مسكن)، مهندس مجد (معاون فنى وزارت كار)، پرتو اعظم (مدیر كل امور اجتماعى وزارت كار)، خانم نبیل (عضو دفتر دكتر نهاوندى)، ثابت پاسال رئیس رادیو و تلویزیون، عهدیه خواننده زمان شاه و ده ها تن از سران رژیم، از اعضاى فرقه بهائیت بودند.[161] 

[149]. در جریان انقلاب مشروطه علاوه بر دار زدن شیخ فضل اللّه  نورى، عوامل بیگانه با كمك دستگاه مخوف تروریستى تشكیلات بهائیت، رهبران مذهبى از بهبهانى تا طباطبایى را از صحنه حذف كردند و آخوند خراسانى را نیز به شهادت رساندند.

[150]. ر.ك: بهائیت در ایران، پیشین، صص 229-199.

[151]. جستارهایى از تاریخ بهائیت، پیشین، صص 28 ج 29.

[152]. جهت آشنائى با این عوامل ر.ك: بهائیت و رژیم پهلوى، على حقیقت جو، ویژه نامه ایام، ش29.

[153]. همان.

[154]. زرسالاران یهودى و پارسى، استعمار بریتانیا و ایران، عبداللّه  شهبازى، ج 3، آریستوكراسى و غرب جدید، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش هاى سیاسى، 1379، ص 78.

[155]. ظهور و سقوط سلطنت پهلوى، پیشین، ج 1، ص 376.

[156]. همان، ص 374؛ و ر.ك: كابینه حسنعلى منصور به روایت اسناد ساواك، مركز بررسى اسناد تاریخى وزارت اطلاعات،1 شهریور 1384.

[157]. عبدالله شهبازى، جستارهایى از تاریخ بهائى گرى ایران، فصلنامه تاریخ معاصر، سال هفتم، شماره 72، ص 5.

[158]. بهائیت، رژیم پهلوى و مواضع علماء، روح اللّه  حسینیان، فصلنامه مطالعات تاریخى، شماره 17 ویژه نامه بهائیت، تابستان 1386، ص 11.

[159]. اسناد متعددى در این زمینه وجود دارد. جهت آشنایى ر.ك: ویژه نامه ایام 29، به نشانى اینترنتى: www.ayam29.com/document/092.htm

[160]. محمد اختریان، نقش امیر عباس هویدا در تحولات سیاسى اجتماعى ایران، تهران: علمى 1375، ص164.

[161]. ر.ك:

1. جواد منصورى، تاریخ قیام پانزدهم خرداد به روایت اسناد، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامى ،1377، ج1، ص 325-324؛

2. معماران تباهى، سیماى كارگزاران كلوپ هاى روتارى در ایران، دفتر پژوهش هاى مؤسسه كیهان، تهران: انتشارات كیهان، 1377، ج 1 و 3.


برچسب ها:بهائیان, دربار, پهلوی, حسنعلی منصور, عبدالحسین نعیمی,

  |   دیدگاه ها ()

جستجو در عناوین مطالب

تبلیغات

کد تبلیغ در اینجا

نظرسنجی

سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

آمار سایت

  • کل بازدید:
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

امکانات


TOOLS SALAVAT

logo-samandehi

نماد اعتماد درگاه Pay.ir

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات